Ulusal Dergilerde Türkçe Yayınlar

Ev Ulusal Dergilerde Türkçe Yayınlar

B2.5. Karahan S, Mercan S, Çağlıkülekçi M, Özarmağan S, Altuğ T, Çevikbaş U: Dalak İçi Fetal Hepatosit Transplantasyonuna Parsiyel Hepatektominin Etkisi. Ulusal Cerrahi Dergisi. 1990; 4 (6): 5–7.
B2.6. Kaygusuz A, Karahan S, Çağlıkülekçi M, Çenitkale O, Altuğ T, Dağoğlu T. Amikasin’in Pseudomonas Aeruginosa ile immunize edilmiş ratlarda immun serumun bakterisid aktivitesi üzerine etkisi. Türk Mikrobiyoloji Cem. Dergisi. 1990; 20 (3–4): 172–175.
B2.7. Saygılı H, Ertekin C, Taviloglu K, Çağlıkülekçi M, Güçlü ME, Turfanda A. Pelviperitonit olgularında Antibiyoterapi. ANKEM Dergisi. 1990. No: 4: 516–522.
B2.8. Karahan S, Kaygusuz A, Çağlıkülekçi M, Dağoğlu T, Altuğ T. Deneysel oluşturulan intraabdominal abselerde Amikasin+ Klindamisin, Seftizoksim+ Klindamisin Kombinasyonlarının etkinliklerinin karşılaştırılması. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi. 1991, 54: (2) 199–204.
B2.9. Ertekin C, Bulut T, Güçlü ME, Çağlıkülekçi M, Türel Ö. Komplike ince barsak malign tümörleri. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi. 1991; 54 (2): 261–268.
B2.10. Karahan S, Mercan S, Çağlıkülekçi M, Dağoğlu T, Özarmağan S, Çevikbaş U. Dalak içi Fetal Hepatosit Allotransplantasyonuna İmmunosupresyonun Etkisi. Türk Patoloji Dergisi. 1991; 7 (1): 49–59.
B2.11. Ertekin C, Günay K, Belgerden S, Çağlıkülekçi M, Türel Ö. Travmatik Pankreas ve Duodenum yaralanmalarında cerrahi tekniğin mortalite ve morbiditeye etkisi. Ulusal Cerrahi Dergisi. 1991; 7 (3): 159–164.
B2.12. Ertekin C, İğci A, Taviloğlu K, Belgerden S, Çağlıkülekçi M, Nontravmatik Kolon Perforasyonları, Ulusal Cerrahi Dergisi. 1991; 7 (3): 185–89.
B2.13. Ertekin C, Çağlıkülekçi M, Taviloğlu K, Güçlü ME, Saygılı H, Turfanda A. Pelviperitonit Olgularının Analizi. Klinik Gelişim. 1991; 4: 1017–1020.
B2.14. Seven R, Ertekin C, Belgerden S, Çağlıkülekçi M. Kolon Psödo-obstrüksiyonu, Kolon ve Rektum Dergisi. 1991; 1 (4): 208–211.
B2.15. Ertekin C, Kurtoğlu M, Çağlıkülekçi M, İğci A, Türel Ö, Taviloğlu K. Kapalı Toraks Drenajı uygulanan olgularda Sefotaksimin etkinliği. ANKEM Dergisi. 1992; 6 (1): 90–92.
B2.16. Ertekin C, Taviloğlu K, Çağlıkülekçi M, Belgerden S. Acil Cerrahide Seftriakson Kullanımı. Klimik Derg. 1992; 5 (1): 46–47.
B2.17. Ertekin C, Günay K, Çağlıkülekçi M. Uzun süre yatan hastalarda gelişen alt solunum yolu enfeksiyonlarında Ampisilin Sulbaktam’ın etkinliği. Dirim. 1993; 68 (7–8): 204–07.
B2.18. Çağlıkülekçi M, Dinççağ A, Özarmağan S, Mercan S. Cerrahi girişim sonucu gelişen peritoneal yapışıklığın önlenmesinde Kalsiyum Kanal blokörleri ve Vitamin E’ nin etkinliği. Cerrahi Tıp Bülteni. 1993; 2: 10–13.
B2.19. Çağlıkülekçi M, Özarmağan S, Günay K, Savcı N, Necefli A. Postoperatif intraperitoneal adezyonların önlenmesinde Povidon, Hyskon, kalsiyum antagonistlerinin yeri. Çağdaş Cerrahi Dergisi. 1993; 7: 31–33.
B2.20. Ertekin C, Yamaner S, Çağlıkülekçi M, Kurtoğlu M, Durmaz H. Pelvis Fraktürleri. Çağdaş Cerrahi Dergisi. 1992; 6 (3): 195–199.
B2.21. Ertekin C, Çağlıkülekçi M, Kurtoğlu M, Taviloğlu K, Günay K. Travmatik Vena Kava İnferior Yaralanmaları. Ulusal Cerrahi Dergisi. 1992; 8 (2): 136–140.
B2.22. Mercan S, Dinççağ A, Çağlıkülekçi M, Erbil Y, Bozbora A, Özarmağan S. İnguinal hernilerde pre-ekstraperitoneal yaklaşım. Ulusal Cerrahi Dergisi. 1992; 8 (4): 289–292.
B2.23. Dinççağ A, Çağlıkülekçi M, Avaroğlu H, Erbil Y, Bozbora A: Fibroadenom zemininde gelişen meme kanseri. Taksim Hastanesi Tıp Bült. 1992; XII: 111–114.
B2.24. Çağlıkülekçi M, Yılmaz S, Kayaalp C, Kırımlıoğlu V. Anemik ve transfüzyon gerektiren mide kanserlerinde cerrahi öncesi Eritropoetin uygulanması: Klinik prospektif randomize bir çalışma. İnsizyon. 2000;3(2):90–94.
B2.25. Çağlıkülekçi M, Taviloğlu K, Belgerden S, Tanırgan F. Duodenal ülser perforasyonlarında mortalite ve morbiditenin multifaktöryel analizi. Cerrahi Tıp Bülteni. 1994; 3 (2): 100–103.
B2.26. Çağlıkülekçi M, Günay K, Dinççağ A, Arıcı C. Sol kolonun tıkayıcı kanserlerinde kolostomisiz subtotal kolektomi ve primer anastamoz. Dirim. 1995; 70 (10–11–12): 227-231.
B2.27. Arıcı C, Çağlıkülekçi M, Ertekin C, Tabak B, Belgerden S. Appendix mukoseli. Klinik ve Deneysel Cerrahi Dergisi. 1996; 4: 47–48.
B2.28. Çağlıkülekçi M, Bayramoğlu E, Akoğlu M, Gencer A, Yılmaz S, Kırımlıoğlu V. Retroperitoneal sarkomlar ve tedavi yaklaşımları. Ulusal Cerrahi Dergisi. 1997; 13: 111–5.
B2.29. Kırımlıoğlu V, Çağlıkülekçi M, Akoğlu M, Aydoğ G, Yılmaz S, Kayaalp C. Pankreas Kanserlerinde periton sitolojisinin yeri ve önemi. Ulusal Cerrahi Dergisi. 1997; 13: 269–72.
B2.30. Çağlıkülekçi M, Kayaalp C, Akoğlu M, Yılmaz S, Kırımlıoğlu V, Gündoğdu H. İntraabdominal sepsis: Zipper (fermuar) mesh ile açık tedavi yaklaşımı. Ulusal Cerrahi Dergisi. 1998; 14: 51–7.
B2.31. Yılmaz S, Kayaalp C, Kırımlıoğlu V, Çağlıkülekçi M, Koşar Y, Akoğlu M. Segmenter kolonik rezeksiyon: Sınırlı kolonik Crohn hastalığında uygun bir seçenek. Klinik Bilimler Dergisi. 1998; (4): 546–548.
B2.32. Çağlıkülekçi M, Atalay F, Bayramoğlu E, Gündoğdu H, Aydoğ G. Ksantogranülomatöz kolesistit. Türk Gastroenteroloji Dergisi. 1997; 8 (3): 346–350.
B2.33. Yılmaz S, Kırımlıoğlu V, Kayaalp C, Çağlıkülekçi M, Arda K, Şavkılıoğlu M, Akoğlu M, Rezeke edilmeyen pankreas başı kanserinde by-pass operasyonlarının 2 ayrı tipiyle ilgili prospektif randomize bir klinik çalışma. Ulusal Cerrahi Dergisi. 1998; (14): 269–276.
B2.34. Kırımlıoğlu V, Yılmaz S, Başak K, Kayaalp C, Çağlıkülekçi M, Akoğlu M. Portokaval anastomozu takiben köpek ürotheliumunda erken dönemde ortaya çıkan preneoplastik değişiklikleri hepatik periarteriyel nörektomi önlüyor mu? Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi 1999;6(4):219–224.
B2.35. Gündoğdu H, Yılmaz U, Çağlıkülekçi M, Halıcı H, Elbir O. Postoperatif reflü özefajit tedavisinde Omeprazol. Türk Gastroenteroloji Dergisi. 1996; 7: 44–48.
B2.36. Çağlıkülekçi M, Yılmaz S, Akoğlu M, Şavkılıoğlu M, Kayaalp C, Kızılkanat T. Laparoskopik kolesistektomide gözden kaçan malign tümörler. End. Lap ve Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi. 1996; 3: 229–231.
B2.37. Çağlıkülekçi M, Yılmaz S, Neşsar G, Kırımlıoğlu V, Akoğlu M, Kayaalp C. Lokal Nüks Rektum Kanserlerinde tanı ve tedavi yaklaşımları. Ulusal Cerrahi Dergisi 1998; 14 (2): 128–133.
B2.38. Çağlıkülekçi M, Yılmaz S, Kırımlıoğlu V, Ara C, Ertaş E, Balcı M,Akoğlu M. Gastrointestinal Cerrahi sonrası sistemik Sitokin-Akut faz protein yanıtı üzerinde Siklooksijenaz inhibisyonunun etkisi.Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi.1999;7(1):24-29.
B2.39. Ünver S, Ünlü S, Özkök A, Çağlıkülekçi M, Durak P, Erdemli Ö, Ebil S. Abdominal cerrahide multimodal Preemptif Analjezi: Meperidin Ketorolak ve % 0.5 Bupivakain infiltrasyonu. Türk Anestezi Reanimasyon Cemiyeti Mec. 1997; 25: 456–460.
B2.40. Çağlıkülekçi M, Yılmaz S, Kayaalp C, Demirbağ A, Akoğlu M. Tıkanma sarılığında postoperatif böbrek fonksiyonları ve Dopamin, Mannitol, Laktulozun etkisi: Klinik prospektif bir çalışma. Ulusal Cerrahi Dergisi. 1998; 14 (4): 230–236.
B2.41. Kayaalp C, Yılmaz S, Gündoğdu H, Çağlıkülekçi M. Akut Pankreatitin Pulmoner Komplikasyonları. Klinik Gelişim 1998; (11) (7–8): 558–561.
B2.42. Kayaalp C, Çağlıkülekçi M, Gündoğdu H, Yılmaz S. Toksik Megakolonun Cerrahi Tedavisi. Klinik Gelişim. 1999; 12: 783–786.
B2.43. Çağlıkülekçi M, Bayramoğlu E, Yılmaz S, Oruğ T, Kırımlıoğlu V, Akoğlu M. Kolon ve Rektumun Senkronize Tümörleri. Ulusal Cerrahi Dergisi. 1999; 15 (2): 96–100.
B2.44. Çağlıkülekçi M, Oruğ T, Aydınuras K. Tıkanma sarılığı oluşturulan deneklerde GM-CSF uygulanmasının Retikuloendoteliyal Sistem fonksiyonlarına etkisi. Ulusal Cerrahi Dergisi. 2000; 1(16):33–38.
B2.45. Çağlıkülekçi M. Kırımlıoğlu V, Oruğ T, Gündoğdu H. Mide Kanserinde fibrinojen ve trombosit düzeyleri ile tümörün evresi arasında ilişki var mı? Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi.1999;(6) 4:
B2.46. Çağlıkülekçi M, Can B, Karan Y. Deneysel Tıkanma Sarılığı modelinde böbrek ince yapı değişiklikleri. Klinik Bilimler ve Doktor Dergisi.2000;(6)4:1–4.
B2.47. Dinççağ A, Çağlıkülekçi M, Bozbora A, Seven R, Çubukçu O. Pnömatozis Kistoides İntestinalis. Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi. 1992; 2 (2): 89–91.
B2.48. Çağlıkülekçi N, Çağlıkülekçi M, Çümer H, Özcan H. Abdominal travmalarda erken tanı için kullanılan radyodiagnostik yöntemlerin yeri. Doktor Genel Tıp Dergisi. 1993; 1 (1): 85–88.
B2.49. Çağlıkülekçi Naci, Sümer H, Çağlıkülekçi M. Kemik lezyonlarının tanısında röntgenografi, arteriografi, sintigrafi yöntemlerinin birarada kullanılması. Radyoloji ve Tıbbi Görüntüleme Dergisi. 1993; 3: 264–267.
B2.50. Çağlıkülekçi M, Dinççağ A, Necefli A, Özarmağan S. İntraabdominal enfeksiyonların cerrahi tedavisinde yaklaşım Cerrahi Tıp Bülteni. 1993; 2 (3): 136–140.
B2.51. Kırımlıoğlu V, Çağlıkülekçi M, Yılmaz S, Arda K, Akoğlu M. Kronik rekürrent mezentero-aksiyel gastrik volvulus. Gastroenteroloji Dergisi. 1995; 6: 269–271.
B2.52. Çağlıkülekçi M, Öksüz O, Eroğlu E, Ünal E. Mide kanserinin tanısında tümör belirleyicilerin rolü. Cerrahi Tıp Bülteni. 1995; 4 (3): 139–142.
B2.53. Bostanoğlu S, Çağlıkülekçi M, Kırımlıoğlu Y, Atalay F, Müftüoğlu V. Pankreasın Skuamoz Hücreli Kanseri. Klinik Bilimler Dergisi 1995; 1 (10): 230–232.
B2.54. Öcal K, Bostanoğlu S, Çağlıkülekçi M, Elbir O, Kırımlıoğlu V. Nadir görülen intestinal obstrüksiyon nedeni; Abdominal Koza. Ulusal Cerrahi Dergisi. 1996; 12: 157–8.
B2.55. Çağlıkülekçi M, Kayaalp C, Yılmaz S, Kırımlıoğlu V, Appendiksin neoplastik lezyonları. Dirim. 1998; 73 (3–4): 105–109.
B2.56. Yılmaz S, Kırımlıoğlu V, Çağlıkülekçi M, Kayaalp C, Atalay F, Akoğlu M. Laparoskopik Cerrahi sonrası gözden kaçan bir komplikasyon: Trokar yeri hernileri. Türk Gastroenteroloji Dergisi. 1998;9(4):394–399.
B2.57. Şavkılıoğlu M, Gündoğdu H, Çağlıkülekçi M, Bostanoğlu S. Otonom çalışan eksternal safra fistülü tedavisinde fistülojejunostomi. Çağdaş Cerrahi Dergisi 1996, 10: 124-126.
B2.58. Elbir O, Çağlıkülekçi M, Şavkılıoğlu M, Bayramoğlu E. Dielafoy lezyonu. Nadir bir üst GI kanama nedeni. Dirim Tıp Dergisi. 1997; 72 (11–12): 345–348.
B2.59. Kayaalp C, Yılmaz S, Çağlıkülekçi M, Kırımlıoğlu V. Akut Apendajit Ulusal Travma Dergisi. 1998; 4 (2):141–144.
B2.60. Kayaalp C, Yılmaz S, Çağlıkülekçi M, Kırımlıoğlu V, Akoğlu M. Gebelikte Akut Pankreatit. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi. 1998; 12: 109–111.
B2.61. Öcal K, Dirlik M, Çağlıkülekçi M. Rektum kanserlerinde adjuvan tedavinin yeri. Dirim Tıp Dergisi. 1999;74:298–301.
B2.62. Kayaalp C, Yılmaz S, Kırımlıoğlu V, Çağlıkülekçi M. Akut jejunogastrik invajinasyon. Turk J Gastroenterol. 1999;10(4):424–426.
B2.63. Çağlıkülekçi M, Öcal K, Dirlik M, Aydın S. Özefagus kanserlerinde tanı ve tedavi yaklaşımı. Ankara Cerrahi Dergisi. 1999;4:193–197.
B2.64. Çağlıkülekçi M, Dirlik M, Öcal K, Düşmez D, Eğilmez R, Aydın S. Duodenum Kaynaklı Gastrointestinal Stromal Tümör (GIST) Borderline bir olgu nedeni ile. Ankara Cerrahi Dergisi. 2000; (2)6:321–324.
B2.65. Çağlıkülekçi M, Dilek M, Dirlik M, Öcal K, Yaylak F, Aydın S. Postkolesistektomi Sendromunun nadir bir nedeni: Remnant Safra Kesesi. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2000;1:95–98.
B2.66. Çağlıkülekçi M, Dirlik M, Aydın S, Eğilmez S, Öcal K, Ögetman Z. Nekrotizan pankreatitin tanı ve tedavisine güncel yaklaşım: Bir olgu nedeni ile. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi.2000;1:84–90.
B2.67. Dirlik M, Çağlıkülekçi M, Öcal K, Türkmenoğlu Ö, Aydın S. Retroperitoneal liposarkomlarda güncel tanı ve tedavi yaklaşımı: Bir olgu nedeni ile. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2000;1(2):184–188.
B2.68. Dirlik M, Çağlıkülekçi M, Öcal K, Türkmenoğlu Ö, Aydın S. Retroperitoneal Yumuşak Doku Sarkomları. Ankara Cerrahi Dergisi 2000;8:401–406.
B2.69. Dirlik M, Çağlıkülekçi M, Öcal K, Çolak T, Öğetman Z, Aydın S. Sakrokoksigeal Pilonidal Sinus Tedavisinde Etkin bir Yöntem: Rhomboid Eksizyon-Limberg Flep. Ankara Cerrahi Dergisi. 2001;10:76–80.
B2.70. Çağlıkülekçi M, Pata C, Dirlik M, Polat G, Yazar A, Öcal K, Aydın S. Deneysel tıkanma Sarılığı oluşturulan deneklerde Antitrombin III uygulanmasının kan Nitrik oksit düzeylerine etkisi. Ulusal Cerrahi Dergisi. 2001;17(4):2226–232.
B2.71. Özçay N, Oruğ T, Çağlıkülekçi M, Turhan N, Kayaalp C, Akoğlu M. İntestinal iskemi-reperfüzyon oluşturulan sıçanlarda büyüme hormonu kullanılmasının anastomoz yara iyileşmesi üzerine etkisi. Klinik ve Deneysel Cerrahi 2001;9(1):1–6.
B2.72. Çolak T, Akça T, Apaydın D, Özer C, Dirlik M, Kanık A, Çağlıkülekçi M, Aydın S. Genel Cerrahide elektif operasyon geçiren hastalarda düşük molekül ağırlıklı Heparin Profilaksisinin etkinliği. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2002; 3(2):137–142.
B2.73. Çolak T, Akça T, Dirlik M, Kanık A, Çağlıkülekçi M, Aydın S. İnguinal Herni onarımında Plug-Mesh yöntemi ile Mesh yönteminin karşılaştırılması: Prospektif, randomize, klinik çalışma. Ankara Cerrahi Dergisi 2002;14:85–89.
B2.74. Öcal K, Canbaz H, Dirlik M, Aydın Ö, Türkmenoğlu Ö, Çağlıkülekçi M, Aydın S. Troid mikropapiller karsinom sıklığı. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2002; 3: 298–302.
B2.75. Çağlıkülekçi M, Gündoğdu H, Özer İ, Dirlik M, Balcı M, Aydın S. Tıkanma Sarılığı Modelinde CD–44 ekspresyonu ve Granülosit Makrofaj Koloni Stimule Edici Faktör (GM-CSF) Uygulanmasının Etkisi. Çağdaş Cerrahi Dergisi 2002;16(3):131–36.
B2.76. Çağlıkülekçi M, Akça T, Dirlik M, Öğetman Z, Öcal K, Çolak T, Aydın S. Kolon ve Rektum kanser olgularımızın analizi. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2002; 3(4): 373–381.
B2.77. Dirlik M, Çağlıkülekçi M, Canbaz H ,Türkmenoğlu Ö, Şentürk N, Taşdelen B, Aydın S. Mide Kanserlerinde D2 lenf bezi disseksiyonunun sağ Kalım Üzerine Etkisi. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2008; 9(1–4): 21–27.
B2.78. Çolak T, Akça T, Kanık A, Yaylak F, Dirlik M, Çağlıkülekçi M, Aydın S. Laparoskopik veya Açık inguinal herni operasyonu geçiren hastalarda yaşam kalitesinin kısa form–36 kullanılarak karşılaştırılması. Klinik Bilimler ve Doktor.2002;8(6):717–21.
B2.79. Çolak T, Dirlik M, Akça T, Yaylak F, Çağlıkülekçi M, Aydın S. Total ekstraperitoneal prosedür (TEP) ile açık mesh onarımını karşılaştıran randomize klinik çalışma. Endoskopik Laparoskopik ve Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi. 2002;9(3):157–161.
B2.80. Çolak T, Akça T, Kanık A, Dağ A, Dirlik M, Çağlıkülekçi M, Aydın S. Yaşlı Hastalarda Laparoskopik Kolesistektominin Güvenirliliği ve Etkinliği. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2003; 4(1): 14–18.
B2.81. Akça T, Çağlıkülekçi M, Çolak T, Yaylak F, Dirlik M, Öcal K, Aydın S. Open Abdomen Uygulaması. Çağdaş Cerrahi Dergisi 2003; 17(3):138–149.
B2.82. Öcal K, Çağlıkülekçi M, Dağ A, Canbaz H, Dirlik M, Akça T, Aydın S. Preoperatif ERCP Endikasyonunun Konversiyon Kolesistektomide Prediktif Risk Faktörü olarak Önemi. Ankara Cerrahi Dergisi 2004;22(6):48–53.
B2.83. Öcal K, Çağlıkülekçi M, Dağ A, Canbaz H, Dirlik M, Akça T, Aydın S. Karaciğer Kist Hidatik Cerrahisi sonrası gelişen safra yolu komplikasyonları ve Prediktif risk faktörleri. Ankara Cerrahi Dergisi 2003;20(4):131–137.
B2.84. Öcal K, Çağlıkülekçi M, Öztürk C, Yaylak F, Delialioğlu N, Dağ A, Aydın S. Laparoskopik Kolesistektomi olgularında Safra, Safra taşı ve Safra Kesesi Duvarı Bakteriyolojisi ve Antibiyotik Profilaksisi. Klinik Bilimler ve Doktor 2004;10(4):402-407.
B2.85. Akça T, Çolak T, Bilgin Ö, Çağlıkülekçi M, Aydın S. Üçüncü ve Dördüncü Derece Hemoroidlerin Tedavisinde Stapler Kullanımı. Klinik Bilimler ve Doktor 2004;11(1):32-36.
B2.86. Çağlıkülekçi M, Dirlik M, Özer İ, ve ark. Antitrombin III uygulanmasının deneysel tıkanma sarılığı modelinde ince barsak histopatolojisi ve villüs morfolojisi üzerine etkisi. Çağdaş Cerrahi Dergisi 2001;15(3):143–148.
B2.87. Akça T, Çağlıkülekçi M, Dirlik M, Çolak T, Canbaz H, Öcal K, Bilgin Ö, Aydın S. Kolon ve Rektumun Senkronize Tümörleri. Ankara Cerrahi Dergisi. 2005;
B2.88. Çağlıkülekçi M, Canbaz H, Dirlik M, Aydın S, Türkmenoğlu Ö, Öcal K, Çolak T, Akça T. Periampuller Bölge Yerleşimli Kanser Olgularımızın Analizi ve Tedavi Yaklaşımlarımız. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2004; 5(4):339-352.
B2.89. Dirlik M, Çağlıkülekçi M, Canbaz H, Üstünsoy B, Öcal K, Çolak T, Akça T, Aydın S. Benign Safra yolu Yaralanma Olgularımızın Analizi. Ulusal Cerrahi Dergisi. 2005; 21(1):21–26.
B2.90. Çağlıkülekçi M, Yaylak F, Canbaz H, Tamer L, Dirlik M, Aydın S. Lipopolisakkarid ile Uyarılmış Karaciğer İskemi Reperfüzyon Hasarı Oluşturulan Deneklerde bir iNOS inhibitörü olan Aminoguanidin Uygulanmasının Karaciğer Doku ve Kan Lipid Peroksidasyonuna Etkisi. Türk HPB Dergisi 2005;1(3):1–8
B2.91. Çağlıkülekçi M, Adam R, Azoulay D, Canbaz H, Dirlik M, Aydın S. Kolorektal Kanserlerin Karaciğer Metastazlarında Güncel Tedavi Seçenekleri Ankara Cerrahi Dergisi 2005;7(1):30–39.
B2.92. Öcal K, Çağlıkülekçi M, Canbaz H, Dirlik M, Yaylak F, Çolak T, Aydın S. Appendektomi sonrası nadir görülen bir problem: Appendiks Adenokarsinomu. Klinik Bilimler& Doktor. 2002;8(4):466–469.
B2.93. Çolak T, Dirlik M, Öcal K, Cinel L, Çağlıkülekçi M. İnflamatuar Meme Kanserinde Çağdaş Tedavi (Bir olgu nedeni ile). Meme Hastalıkları Dergisi.2000;7(3–4):46–52.
B2.94. Çağlıkülekçi M, Azoulay D, Scatton O, Canbaz H, Aydın S. Karaciğer transplantasyon Cerrahisine güncel bakış. Ulusal Cerrahi Dergisi. 2002;18(4):188–206.
B2.95. Çolak T, Akça T, Türkmenoğlu Ö, Çağlıkülekçi M, Aydın S. Malign retroperitoneal paraganglioma: Olgu sunumu ve tedavi seçeneklerinin gözden geçirilmesi. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2003; 4(2): 176–79.
B2.96. Pata Ö, Öz U, Polat A, Ersöz G, Çağlıkülekçi M, Aban M. Adneksiyal kitlelerin ayırıcı tanısında Aktinomikozis: Olgu Sunumu. T Jinekolojik Onkoloji Dergisi. 2003;6(2):69–71.
B2.97. Çağlıkülekçi M, Dirlik M, Çolak T, Canbaz H, Öcal K, Akça T, Aydın S. Tıkanma Sarılığı ve Bakteriyel Translokasyon. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2003; 4(3):231–35.
B2.98. Çağlıkülekçi M, Dirlik M, Aydın S. Tıkanma Sarılığı ve Sepsis. Ulusal Cerrahi Dergisi. 2004; 20(1):6-16.
B2.99. Çağlıkülekçi M, Adam R, Scatton O, Canbaz H, Aydın S. Sirotik zeminde gelişen Hepatosellüler kanser olgularında Karaciğer Transplantasyonunun yeri. Klinik Bilimler ve Doktor Dergisi. 2004;10(5):534–542.
B2.100. Öcal K, Canbaz H, Çağlıkülekçi M, Yaylak F, Dirlik M, Aydın S. Kafa travması geçiren bir hastada superior mezenterik arter sendromu. Ulusal Travma Dergisi 2004;10(4):264–67.
B2.101. Çağlıkülekçi M, Plasse M, Scatton O, Aydın S. Liver Transplantation for Hilar and Intrahepatic Cholangiocarcinoma: A Review. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2004;5(4):413-422.
B2.102. Dirlik M, Çağlıkülekçi M, Canbaz H, Aydın S. Benign safra yolu darlıkları ve yaralanmaları. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2005;6(1):24–33.
B2.103. Çağlıkülekçi M, Türkmenoglu Ö, Dirlik M, Canbaz H, Üstünsoy B, Aydın S. Orta yoğunluktaki bir merkezde yapılan ilk 22 karaciğer rezeksiyonu olgusu. Türk HPB Dergisi 2007;3(3):107–113.
B1.104. Canbaz H, Dirlik M, Çağlıkülekçi M, Öcal K, Aydın S. A rare case of gallstone disease presenting with obstructive jaundice: Mirizzi Syndrome Type 4. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2005; 6(2):188–192.
B1.105. Dirlik M, Canbaz H, Çağlıkülekçi M, Akca T, Sezgin O, Polat A. Tip II koledok kisti: olgu sunumu ve literatür tartışması. Türk HPB Dergisi 2007;3
B1.106. Çağlıkülekçi M, Bilgin Ö, Canbaz H, Dirlik M, Bağdatoğlu Ö, Üstünsoy B, Karabacak T, Aydın S. Deneysel Karaciğer İskemi Reperfüzyon Modelinde Melatonin Uygulamasının Kan ve karaciğer doku Lipid Peroksidasyonuna Etkisi. Ulusal Cerrahi Dergisi. 2006; 22(3):93–98.
B1.107. Çolak T, Dirlik M, Dağ A, Çağlıkülekçi M, Aydın S. Benign meme hastalığı olan postmenopozal kadınlarda hormon replasman tedavisinin meme kanseri riskine etkisi. Meme Hastalıkları Dergisi. 2001;8(1):11–15.
B1.108. Çağlıkülekçi M, Dirlik M, Canbaz H, Türkmenoğlu Ö, Altun U,Erdoğan S, Aydın S. Periampuller Bölge Yerleşimli Kanser Olgularının Analizi Ve Tedavi Yaklaşımlarımız. Türk HPB Dergisi 2008;4(3):136-145.
B1.109. Çağlıkülekçi M, Dağ A, Dirlik M, Canbaz H, Türkmenoğlu Ö, Seyit H, Kalaycı M, Aydın S. Kronik Pankreatit ve Cerrahi. Türk HPB Dergisi 2008;(4)3:113-121.
B1.110. Dağ A, Çağlıkülekçi M, Dirlik M, Türkmenoğlu Ö,Canbaz H, Akça H, Aydın S. Özefagusun benign ve malign hastalıklarında özofajektomi deneyimimiz. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2008; 9(1–4):47–51.
B1.111. Canbaz H, Çağlıkülekçi M, Dirlik M, Öcal K, Karabacak T, Aydın S. Mezenterik Castleman Hastalığı: nadir bir olgu sunumu. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2008; 9(1–4):73-75.
B1.112.

Bilgi Al

    Randevu Al
    Mehmet Çağlıkülekçi - DoktorTakvimi.com